5 راه برای به اقدام واداشتن دریافت کنندگان ایمیل های تبلیغاتی
16
اکتبر

۵ راه برای ترغیب دریافت کنندگان ایمیل های تبلیغاتی

ضربه ی مهلک بازاریابی ایمیل چیست؟ وقتی کسی خبرنامه یا کمپین شما را باز می کند، فکر می کند، «اوه … اون قدر ها هم جالب نیست» و هیچ...

ادامه مطلب