20
اکتبر

سازمان ها و مشتری مداری

از نگاه سازمان، عملكرد ناشي از مشتري مداري، زماني ملموس و محسوس است كه مشتري مداري بتواند منجر به اين شود كه مشتري مستقيما چه در كوتاه مدت و...

ادامه مطلب