12
آگوست

تائید پیش طرح

بعد از مرحله مالی به مرحله بازسازی طرح و تائید بازسازی از سوی سفارش دهنده خواهیم رسید . شما بعد از بررسی دقیق طرح ارسال شده از طرف ما، تائیدیه را ارسال نموده تا سفارش هدایای تبلیغاتی شما انجام گردد.