مزیت رقابتی بازاریابی اینترنتی
20
اکتبر

مزیت رقابتی بازاریابی اینترنتی

مزیت رقابتي، ارزشي است كه سازمان به مشتریان خود عرضه می كند، به نحوي كه در آن مقطع زماني این ارزش توسط رقباي بالقوه و بالفعل عرضه نمیشود. سازمان های امروزی، برای اداره کسب و کار خود به اطلاعات درباره محیط نیاز دارند. گاهی سازمان ها به جای آنکه به اطلاعات کلی توجه کنند، تنها به نوسانات جزیی محیط میپردازند و تنها به اطلاعات در دسترس اکتفا میکنند. در سال های اخیر، علیرغم تحقیقات بازاریابی گسترده، تهدیدات زیادی نیز متوجه فروشگاه های زنجیره ای شده است. در فروشگاه های زنجیره ای ، باور مدیران و دست اندرکاران بر این است كه رقابت و كسب مزایاي رقابتي در عرصه تجارت جهاني صرفاً با داشتن خط مشي و استراتژي مدون، ممكن و دستیافتني تر نبوده و توجه به سایر عوامل مؤثر بر رقابت پذیری و تلاش در راستای برآورده ساختن این عوامل، میتواند مزیت رقابتی بالایی برای این سازمان فراهم نموده و رقبا را تا حد بالایی از عرصه رقابت خارج کند. یکی از این عوامل، بازاریابی اینترنتی می باشد.

استفاده از فناوری های نوین در بازاریابی

در فروشگاه های زنجیره ای ، عدم استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی در امر بازاریابی مانند بازاریابی اینترنتی، مشکلات زیادی را برای این فروشگاه ها فراهم نموده که به دلایل زیادی همچون کمبود بودجه و عدم حضور بازاریابان متخصص و آشنا با این تکنیک ها، همچنان این سازمان بطور کامل، از بازاریابی اینترنتی استفاده نمیکند. در نتیجه، این سؤال همواره ذهن مدیران و بازاریابان این فروشگاه ها را مشغول کرده بود که :

بازاریابی اینترنتی چه تاثیری بر توسعه مزیت رقابتی در فروشگاه ها دارد؟