20
اکتبر

سازمان ها و مشتری مداری

از نگاه سازمان، عملكرد ناشي از مشتري مداري، زماني ملموس و محسوس است كه مشتري مداري بتواند منجر به اين شود كه مشتري مستقيما چه در كوتاه مدت و چه در بلند مدت منفعت ببرد. درحاليكه اغلب شركت ها ارزش مشتري مداري را براي موفقيت هاي بلند مدت خود و رابطه سودآور با مشتريانشان ضروري مي دانند، شبكه فروش آنها ممكن است در نگرش با اين ديدگاه بدليل آنكه اين استراتژي را مستقيما در ارتباط با عملكرد فرديشان نمي بينند، با شكست مواجه شوند.

ارزیابی فروشندگان جهت بررسی مشتری مداری

دانشمندان معتقد هستند وقتي كه فروشندگان ارزيابي مي شوند بر اساس اندازه گيري خروجي مثل عملكرد مالي ، فروشندگان در اين حالت به مانند فروشندگاني درنظر گرفته مي شود كه از رويكرد فروش محوري در ملاقات هاي مشتريان و اهدافشان استفاده مي كنند. اين مي تواند بدليل پاداش پولي و انگيزاننده هاي مالي باشد كه برايشان بعد از فروش در گوششان زمزمه مي كند. لذا فلسفه فروش مشتري مداري، نمي تواند تنها با معيار عملكرد مالي سنجيده شود و در تحقيقات از سوال شوندگان، نحوهء كيفيت ارائه خدمت به مشتريان پرسش گرديده است.