مارکتینگ و بازاریابی
25
اکتبر

بازاریابی قومیتی و استانی درایران و جهان چه اهمیتی دارد؟

دانشمندان بيان ميكنند استراتژي بازاريابي قومي وقتي بايد استفاده شود كه مصرف كنندگان اقليت قومي داراي نياز يگانه اي هستند كه توسط محصولات طراحي شده براي گروه هاي اكثريت قابل تامين نباشد و يا وقتي توسط كانال هاي سنتي قابل دسترسي نباشد. نقش بازاريابي قومي يك نقش بازاريابي محدود و متمايز براي گروه هاي خاص با نيازها و خواسته هاي خاص و متمايز است. در ادبيات بازار قومي در منابع موجود از قوميت به عنوان مشخصه ي گروه هاي مهاجر و آواره ياد ميشود، مثلا در آمريكا از چيني ها، ايراني ها، اسپانيايي ها و مكزيكي ها به عنوان گروه هاي قومي ياد و مورد بررسي قرار ميگيرد و ولی اين مفهوم در ايران بين قوميت هاي موجود در كشور كه تابعيت و مليتي ايراني دارند و لي هريك داراي تاريخ فرهنگي جدا و مخصوص به خود هستند مورد استفاده قرار ميگيرد.

در مورد تفاوت بازاريابي قومي و بازاريابي بين فرهنگي ميتوان گفت؛ به نحوي بازاريابي قومي پر كننده شكاف بين هنجارهاي اخلاقي در گروه هاي اكثريت جامعه و هنجارهاي اخلاقي گروه هاي اقليت يك جامعه است؛ از طرفي بازاريابي بين فرهنگي شكاف ميان هنجارهاي اخلاقي يك كشور با گروه اكثريت اصلي با گروه اكثريت اصلي كشور ديگر پر ميكند؛ مثلا بازاريابي قومي به هنجارهاي اخلاقي بين مردم انگلستان و گروه هاي اقليت پاكستاني حاضر در اين كشور مي پردازد، اما بازاريابي بين فرهنگي در پي تاثير در شكاف بين هنجارهاي اخلاقي پاكستاني هاي كشور پاكستان و انگليسي هاي ساكن انگليس است.

قسمت اول / قسمت دوم  / قسمت سوم